Oskar Hullgren (1869-1948)

“På Doggerbank”
mezzotint, 162 x 238 mm

text: PÅ DOGGERBANK OSCAR HULLGREN SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1896 GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: O.H. 96.
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text, plåtsignaturen bortslipad.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.
Portföljår: 1896

Detta blad var det andra bladet av två blad, vilka utgjorde Tallbergs etsarskolas motprestation för FfGK:s bidrag på 500 kr. till skolan i samband med dess start 1895. Det första bladet ingick i 1895 års portfölj.