Stadgar för Föreningen för Grafisk Konst (antagna vid årsmötet 2021-11-27)

§ 1.
Föreningen för Grafisk Konst med säte i Stockholm har till uppgift att sprida kännedom om svensk grafik och att genom inköp och publicering av grafiska blad stödja i Sverige verksamma konstnärer.

§ 2.
Föreningen utger varje år en portfölj innehållande signerade grafiska blad. Inköp av konstverk åligger styrelsen. Antalet avdrag av varje verk får ej överstiga 320 ex. Av dessa disponerar styrelsen för särskilda ändamål 10 ex., och 10 ex. behålles av konstnären. Återstående 300 ex. utdelas till medlemmarna, vilkas antal sålunda icke får överskrida 300.
Årsportföljen bör utges senast under november månad varje år. Presentation av de deltagande konstnärerna skall ingå i portföljen.
Årsavgiften fastställs av styrelsen.

§ 3.
Årsmöte bör hållas senast den 30 april. Tillkännagivande av tid och plats för årsmöte skall göras på Föreningens hemsida senast en månad före årsmötesdatum.

§ 4.
Räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden och skattmästaren var för sig. Styrelsen äger i sig ge skriftlig fullmakt till ytterligare firmatecknare.

§ 5.
Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande samt ytterligare fem till åtta ordinarie ledamöter. Ordföranden och minst två ordinarie ledamöter står i tur att avgå det ena året, och vice ordföranden samt minst tre ordinarie ledamöter påföljande år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsen är närvarande.

§ 6.
Vid årsmötet väljs därutöver för ett år:
a) en revisor
b) en revisorssuppleant.

§ 7.
Hedersledamot föreslås av styrelsen och kallas av årsmöte. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

§ 8.
Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inges till styrelsens ordförande före årsskiftet. För stadgeändring erfordras att två tredjedelar av på årsmötet avgivna röster biträder ändringsförslaget.

§ 9.
Beslut om Föreningens upphörande fattas på följande sätt: tre fjärdedelars majoritet å dels ett ordinarie och dels ett extra årsmöte erfordras för Föreningens avveckling. Därest Föreningen upphör skall beslut om det fortsatta handhavandet av dess inventarier och övriga tillgångar tas av en arbetsgrupp med representanter från Nationalmuseum, Moderna Museet, Grafikens Hus, Dalarnas museum, Falun, samt Norrköpings konstmuseum. Hänsyn skall därvid tagas till de syften som Föreningen har arbetat för.