Aktiviteter

Bok, Kristina Mezei, Arvet efter surrealismen

I över 125 år har Föreningen för Grafisk Konst (FfGK), i enlighet med sina stadgar, haft till sina primära uppgifter att stödja grafiken som konstnärligt uttrycksmedel, att sprida kännedom om svensk grafik, och att stödja i Sverige verksamma konstnärer genom att köpa och publicera grafiska blad utförda av dessa konstnärer.

Under årens och decenniernas lopp har denna målsättning utökats på olika sätt, inte minst beroende på att de konstnärliga aktiviteterna i Sverige, liksom i alla andra länder, efterhand har blivit mer och mer internationaliserade.

Att det vid tiden runt förra sekelskiftet ibland förekom norska konstnärer i FfGK:s grafikportföljer berodde däremot inte på ett ovanligt klarsynt studium av spåkulan och dess avslöjande av den framtida internationaliseringen, utan på det faktum att Norge och Sverige då fortfarande var ett enda konungarike fram till unionsupplösningen 1905!

Svenska konstnärer har arbetat och studerat utomlands, och utländska konstnärer har bott, verkat och undervisat här.

Ofta har det blivit utbytesaktiviteter, som när svenska utställningar har vandrat runt i Skandinavien, i Europa och även i andra världsdelar, varpå utländska utställningar har visats i Sverige. På detta sätt har svenska konstnärer och svensk konstpublik tidigt kunna möta nya trender, nya tekniker, nya sätt att förhålla sig till den skapande konsten. Något som efterhand kunde sätta intressanta avtryck även i FfGK:s utgivning av grafiska blad.

Initiativtagare till gästspelen i andra länder har under årens lopp varit dels statliga institutioner som Svenska institutet, NUNSKU (Nämnden för Utställningar av Nutida Svensk Konst i Utlandet) och Nationalmuseum, och dels oberoende konstnärsorganisationer som t.ex. Grafiska Sällskapet och Xylon. Till flera av dessa svenska utställningar utomlands har Föreningen för Grafisk Konst bidragit, inte minst i form av utlåning av nyare och äldre svensk grafisk konst. Med bakgrund i föresatsen att sprida kännedom om den grafiska konsten, och inte minst den svenska, så har föreningen givit bidrag till utgivning av böcker och avhandlingar som behandlat både enskilda konstnärer och konstnärsorganisationer.

Även olika grafikrelaterade utställningar och seminarier har fått stöd, och några grafikverkstäder har fått bidrag till olika redskap. Så har t.ex. Grafikskolan i Stockholm fått medel till en litopress, och Grafikens Hus i Mariefred fick ett år efter starten 1996 en ny, motordriven koppartryckspress.

En aktivitet som man kan säga varit både inåt- och utåtriktad, har varit föreningens årliga medlemsdag, som ägt rum en vårlördag under maj eller juni på Grafikens Hus innan branden 2014 och senare i Uttersberg, på Galleri Astley och Grafikverkstan Godsmagasinet, Litografiska Museet i Huddinge och Grafikskolan i Stockholm. Då presenterades för första gången de blad som skulle ingå i det årets medlemsportfölj, och oftast medverkade de konstnärer som skapat dessa blad. Bilden till vänster är från en medlemsdag 2015 i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg. Lars Nyberg berättar om äldre blad ur föreningens utgivningar och dåvarande ordförande Rachelle Puryear assisterar.

För tillfället har Föreningen tyvärr inte kunnat upprätthålla denna omtyckta tradition på grund av lokal och resursbrist men hoppas att i framtiden kunna återkomma med medlemsdagen!

Som ett exempel på hur en sådan medlemsdag har gestaltat sig, så följer här en artikel i pdf-format ur 2008 års texthäfte, KLICKA HÄR: ”Minnesbilder från en vacker dag i maj”.