Föreningen för Grafisk Konst    AKTIVITETER
bokI över 125 år har Föreningen för Grafisk Konst (FfGK), i enlighet med sina stadgar, haft till sina primära uppgifter att stödja grafiken som konstnärligt uttrycksmedel, att sprida kännedom om svensk grafik, och att stödja i Sverige verksamma konstnärer genom att köpa och publicera grafiska blad utförda av dessa konstnärer. Under årens och decenniernas lopp har denna målsättning utökats på olika sätt, inte minst beroende på att de konstnärliga aktiviteterna i Sverige, liksom i alla andra länder, efterhand har blivit mer och mer internationaliserade. Att det vid tiden runt förra sekelskiftet ibland förekom norska konstnärer i FfGK:s grafikportföljer berodde däremot inte på ett ovanligt klarsynt studium av spåkulan och dess avslöjande av den framtida internationaliseringen, utan på det faktum att Norge och Sverige då fortfarande var ett enda konungarike fram till unionsupplösningen 1905!
Svenska konstnärer har arbetat och studerat utomlands, och utländska konstnärer har bott, verkat och undervisat här. Ofta har det blivit utbytesaktiviteter, som när svenska utställningar har vandrat runt i Skandinavien, i Europa och även i andra världsdelar, varpå utländska utställningar har visats i Sverige. På detta sätt har svenska konstnärer och svensk konstpublik tidigt kunna möta nya trender, nya tekniker, nya sätt att förhålla sig till den skapande konsten. Något som efterhand kunde sätta intressanta avtryck även i FfGK:s utgivning av grafiska blad. Initiativtagare till gästspelen i andra länder har under årens lopp varit dels statliga institutioner som Svenska institutet, NUNSKU (Nämnden för Utställningar av Nutida Svensk Konst i Utlandet) och Nationalmuseum, och dels oberoende konstnärsorganisationer som t.ex. Grafiska Sällskapet och Xylon. Till flera av dessa svenska utställningar utomlands har Föreningen för Grafisk Konst bidragit, inte minst i form av utlåning av nyare och äldre svensk grafisk konst. Med bakgrund i föresatsen att sprida kännedom om den grafiska konsten, och inte minst den svenska, så har föreningen givit bidrag till utgivning av böcker och avhandlingar som behandlat både enskilda konstnärer och konstnärsorganisationer. Även olika grafikrelaterade utställningar och seminarier har fått stöd, och några grafikverkstäder har fått bidrag till olika redskap. Så har t.ex. Grafikskolan i Stockholm (Gubbängen) fått medel till en litopress, och Grafikens Hus i Mariefred fick ett år efter starten 1996 en ny, motordriven koppartryckspress.

texthäftenFöreningens mest kända och utåtriktade aktivitet är den årliga utgivningen av en portfölj med grafiska blad, i allmänhet fem blad. De är avsedda för föreningens 300 medlemmar, men eftersom ett stort antal av medlemmarna utgörs av konstföreningar, som använder bladen som priser i årliga medlemslotterier, så sprids dessa blad och kännedomen om deras existens i vidare kretsar. Dessa portföljer tilldelas varje år även bl.a. Nationalmuseum, Moderna Museet och The British Museum i London, och blir på det sättet tillgängliga för även en större konstpublik. Mer om portföljerna kan läsas under ”Om FfGK / Historik”.
Det texthäfte som alltid medföljer portföljen innehåller ingående beskrivningar av de i portföljen medverkande konstnärerna, liksom också en del essäer om andra grafikföreteelser i tiden. Och naturligtvis återges där också de aktuella bladen i portföljen. Dessa häften, med det 125-åriga namnet ”Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst”, tillställs även flera större bibliotek, både statliga och kommunala.

Grafikens HusEn aktivitet som man kan säga är både inåt- och utåtriktad, är föreningens årliga medlemsdag, som äger rum en vårlördag under maj eller juni i Uttersberg, på Galleri Astley och Grafikverkstan Godsmagasinet. Då presenteras för första gången de blad som kommer att ingå i årets medlemsportfölj, och i allmänhet medverkar därvid de konstnärer som skapat dessa blad. Vidare visas de olika aktuella pågående utställningarna i Grafikens Hus, och olika grafiska tekniker demonstreras i husets grafikverkstad, ofta med möjlighet för deltagarna att under sakkunnig ledning själva få pröva på. Denna heldagsaktivitet sker ju under Grafikens Hus vanliga öppettider, och blir därigenom utåtriktad! Det händer nämligen att även andra besökare i huset passar på att lyssna och kika lite försiktigt på FfGK-arnas göranden och låtanden Och de får de gärna. (Dessutom har sådant lyssnande och kikande faktiskt lett till två nya medlemskap i FfGK!)
Som ett exempel på hur en sådan medlemsdag kan gestalta sig, så följer här en artikel i pdf:format ur 2008 års texthäfte, KLICKA HÄR ”Minnesbilder från en vacker dag i maj”.