Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Oskar Hullgren (1869-1948)
"På Doggerbank"

mezzotint 162 x 238;
text: PÅ DOGGERBANK OSCAR HULLGREN SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1896 GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: O.H. 96.
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text, plåtsignaturen bortslipad.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Detta blad var det andra bladet av två blad, vilka utgjorde Tallbergs etsarskolas motprestation för FfGK:s bidrag på 500 kr. till skolan i samband med dess start 1895. Det första bladet ingick i 1895 års portfölj.

Portföljår:1896