Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ida Falander (1842-1927)
”Gustaf Wilhelm Palm”

trägravyr 215 x 19 (oval bildyta); tongrund 272 x 202;
text (i boktryck): GUSTAF WILHELM PALM. IDA FALANDER SCULPS. FÖREN. F. GRAF. KONST 1889.
Signerad i stocken t.h.: I.FALANDER.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad. II: med text.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms boktryckeri, Stockholm.

Portföljår:1889